Persondata

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?
Actaadvokater v/advokat Susan Jørgensen, CVR.nr. 28316178, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på virksomhedens adresse. Klik her for adresse-info

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.
Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til love og regler.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af det opdrag vi har fået eller af den aftale, vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning.
Behandlingen kan endvidere være begrundet i:
– at den er nødvendigt for at overholde en retlig forplitelse,
– at behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der over-
stiger den registreredes interesser eller
– at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
Vores behandling kan undtagelsesvis også hvile på samtykke.
Der henvises til databeskyttelsesforordningens 6, stk. 1, litra a-c og litra f
samt af artikel 9, stk. 2, litra og f.

3. Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler både almindelige og personfølsomme oplysninger og oplys-
ninger om straffedommen og lovovertrædelser, helt afhængig af hvilken sag vi behandler for dig. Endvidere registrerer vi CPR-numre i det omfang vi har behov for det eller oplysningerne indgår i de oplysninger vi modtager fra tredjemand.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere.
Idet omfang det er relevant, vil vi som led i sagernes behandling, kunne videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:
Sagens øvrige parter, rådgivere for parter, syns- og skønsmænd m.v., offentlige myndigheder i det omfang det er begrundet i sagens behandling. Endvidere overlades oplys-ninger til it-virksomheder, som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med.

5. Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra ?
Vi registrerer person oplysninger, som vi har modtaget fra sagens parter, deres rådgivere, andre aktører i sagen eller som vi har indhentet fra offentlige databaser og registre, f.eks. tinglysningssystemet og CVR-registret.

6. Opbevaring af dine personoplysninger.
Vi opbevarer personoplysningerne så længe det har et sagligt formål. Efter en sag er afsluttet, opbevarer vi de registrerede persondata i 10 år, da der gælder en forældelsesfrist på 10 år for vores ansvar som rådgivere. Herefter slettes oplysningerne permanent. Oplysninger indhentet til opfyldelse af hvidvasklovens krav vil dog allerede blive slettet efter 5 år, da det følger af loven.

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

7. Retten til at trække samtykke tilbage.
Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.
Trækkes et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

8. Den registreredes rettigheder.
Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger.
– Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig samt en
række yderligere oplysninger.
– Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
– I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tids-
punktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
– Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover
kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring med dit samtykke eller
med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
– Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

9. Klage til Datatilsynet.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk