Om Actaadvokater

Advokatkontoret består af 2 medarbejdere – Beneficeret Advokat Susan Jørgensen og advokatsekretær Marianne M. Hansen.
Kontoret kan bl.a. tilbyde løsning af følgende juridiske opgaver: Selskabsret, Virksomhedsoverdragelse, bestyrelsesarbejde.inkasso, Handel med fast ejendom, bolig og erhvervsejendomme, Lejeret, Ansættelsesret, Separation, skilsmisse, bodelingssager, testamente og ægtepagter, Strafferet og retssager. Kontoret er et lokalt advokatkontor centralt beliggende i Næstved, hvorfra vi arbejder landsdækkende. Kontoret er et kontorfællesskab, der yder juridisk rådgivning til både erhvervslivet, organisationer, offentlige institutioner og til private. Vi er medlem af advokatsamarbejdet Eurojuris Danmark, og herigennem også Eurojuris International, der har tilknytte ca. 600 advokatkontorer fordelt over Europa.

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokat:
1. Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2. Er medlemmer af Advokatsamfundet
3. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disiplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokat-etiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af kontorets advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk

Advokaterne har oprettet klienttbankkonti. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantisummen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca 750 000 kr).Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til- eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk.

For virksomheden Actaadvokater v/Susan Jørgensen registreret under CVR: 28 31 61 78 gælder:
Virksomheden er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedens forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Virksomheden har klientbankkonti i Nykredit Bank kontonr. 8117 2756697. Virksomheden anvender ikke lovvalgsregler eller værnetingsklausuler